Cele:

CELAMI DZIAŁANIA FUNDACJI SĄ CELE SPOŁECZNIE I GOSPODARCZO – UŻYTECZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI TAKIE JAK OCHRONA ZDROWIA, ROZWÓJ GOSPODARKI I NAUKI, OŚWIATA I WYCHOWANIE, KULTURA I SZTUKA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA ROZUMIANA JAKO DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRZYSTOSOWANIA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA DO ZMIAN SYSTEMU GOSPODARCZEGO, DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, GRUP SPOŁECZNYCH ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ZE WZGLĘDU NA NIEDOSTATEK MATERIALNY, BRAK DOSTĘPU DO NOWOCZESNYCH OSIĄGNIĘĆ WIEDZY, A ZWŁASZCZA:

  1. INTEGRACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYKLUCZONYCF SPOŁECZNIE,

  2. WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM OSÓB STARSZYCH, W PODESZŁYM WIEKU, PRZEWLEKLE CHORYCH,

  3. ZRÓWNANIE PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN,

  4. INTEGRACJA EUROPEJSKA ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACA MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI,

  5. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, RODZINY, MACIERZYŃSTWA I RODZICIELSTWA,

  6. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW DZIECKA,

  7. PROMOCJA NOWOCZESNYCH FORM I METOD PRACY BEZPOŚREDNIEJ W ZAKRESIE:

A) EDUKACJI, POMOCY SPOŁECZNEJ, INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ ORAZ SPOŁECZNEJ,

B) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, KULTURY, SZTUKI, KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI, A ZWŁASZCZA TRADYCJI I DOROBKU SPOŁECZNO -KULTUROWEGO ŚRODOWISK LOKALNYCH,

C) PRZEDSIĘWZIĘĆ CHARYTATYWNYCH, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

D) WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, E) INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM UZALEŻNIONYM ORAZ ICH RODZINOM.

FUNDACJA SPREAD YOUR WINGS

32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 48E
REGON: 366789432 NIP: 5492446677 KRS 0000667066
TEL +48 33 482 4331
GSM +48 511 354 482
Email: kontakt@spread-wings.com

WESPRZYJ NAS

ING Bank Śląski S.A.
konto numer IBAN: PL 72 1050 1100 1000 0090 8015 9099
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
ING Bank Śląski S.A.
konto numer IBAN: PL 67 1050 1100 1000 0090 8015 6764
ING Bank Śląski S.A.
Numer SWIFT/BIC : INGBPLW